Certifikácia Vodafone Firma roka

Cena Hospodárskych novín Firma roka 2014 je určená všetkým firmám v Českej republike, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

  • firma podniká v ČR podľa platných zákonov a je zapísaná v obchodnom register
  • spoločnosť má aspoň dvojročnú účtovný histórii
  • obrat spoločnosti nepresahuje hranicu 1,5 mld. Kč
  • účastník nie je v insolvencii podľa zákona č. 182/2006 Zb. o konkurze a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon)
  • nemá v evidencii daňové nedoplatky
    štatutárny zástupca nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania súťažiaceho, alebo pre trestný čin proti majetku
  • spoločnosť nemá splatný nedoplatok na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie alebo poistnom a na penále na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti
Súťaž patrí svojím všeoborovým a regionálnym zásahom k najväčším podnikateľským súbojom v krajine. V hodnotení dosahujeme maximálny objektivity a vytvárame celkom ojedinelé vzájomné porovnanie účastníkov v jednotlivých krajoch aj za celú Českú republiku.
 

Záujemcovia o účasť v súťaži Firma roka 2014 odpovedajú na stručné otázky, ktoré charakterizujú ich firemnej podnikania a tiež popisujú svoj podnikateľský príbeh. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia firiem je tiež tzv. "Scoring", ktorý skúma finančné ukazovatele firiem. Scoring vypočítava špecializovaný softvér na základe rentability vlastného kapitálu a aktív, bežné likvidity, pohotové likvidity a celkovej zadlženosti, ale aj jej štruktúry, obrátky aktív z tržieb, prevádzkové marže a produktivity práce. Firma môže získať max. Scoring 2000 bodov. V rámci hodnotenia potom majú rovnakú váhu scoring (50%) a podnikateľské príbehy spoločností (50%). V jednotlivých krajoch hlasuje odborná porota zložená zo zástupcov partnerov, asociáciou a cechov (viac pozri Partneri). Pre každé regionálne kolo je určené 10 firiem, ktoré uspeli najlepšie v hodnotení finančných ukazovateľov, tzv. Scoring. Poradie firiem v jednotlivých krajoch potom určuje odborná porota (50%) a scoring (50%).

Do celorepublikového finále postupuje 14 víťazov krajských kôl Firma roka 2014. Víťaza finálového kola určí celoštátne porota. Víťazné firmy zo všetkých krajov sa osobne prezentujú pred odbornou porotou. Vo finálovom kole záleží čisto na schopnostiach prezentujúcich firiem, ako sa firmy orientujú v konkurenčnom prostredí, ako ambiciózny a reálne sú ich podnikateľské plány a ako prispievajú k rozvoju okolia.

Ďalšie informácie na portále FirmaRoku.cz

 

 
 

 

 

 

Fond ohrozených detí
Facebook