Informácie pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov a INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov

         ZÁKLADNÁ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti PROFI-UNION, spol. s r.o., pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  1.1.      Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť PROFI-UNION, spol. s r.o., so sídlom Petříkovická 186, 541 03 Trutnov, identifikačné číslo: 27508412, zapísaná v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 23183 (ďalej len "správca").
  1.2.      Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie PROFI-UNION, spol. s ro, Petříkovická 186, 541 03, adresa elektronickej pošty obchod@profi-union.cz , telefón: 499 429 225 | 774 490 373.
  1.3.      Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


  2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

   

 3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

  3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

   

 4.  DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

  4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je stanovená na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 5. ĎALŠIE PRIJÍMATELIA ÚDAJOV

  5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu. Ide o spoločnosti: Acomware s.r.o., RTB House Inc., IBM - International Business Machines Corporation.

  5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

  6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Zaslaním nesúhlasu v elektronickej podobe so spracovaním osobných údajov na e-mail: marketing@profi-union.cz.

  6.3. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

  6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

  6.5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

  V Trutnove dňa 20.01.2020

   

   

  Obchodné podmienky boli konzultované:
  Asociácie pre elektronickú komerciu (APEK ), Sokolská 23, 120 00 Praha 2, tel / fax: +420 272 111 729, e-mail: info@apek.cz 

Fond ohrozených detí
Facebook